พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 12:26:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 08:34:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)