พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 14:30:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 14:06:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 09:03:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๗ คณะ เฝ้าฯ