พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2564 15:05:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต