พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 06 กรกฏาคม 2564 13:31:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันอังคารที่ 06 กรกฏาคม 2564 08:55:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านโคกไทรงาม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)