พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 07:50:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมทัศนศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องทรงสอน ๒๐๖ อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ในช่วงบ่าย ทรงทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร