พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 12:55:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 08:54:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)