พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2564 12:56:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2564 08:56:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)