พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 13:31:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 09:02:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)