พระราชกิจประจำวัน



วันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 08:47:00

เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่