พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 13:06:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตําบลโพนบก อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๑๐๓๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตําบลนาใน อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๑๐๓๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)