พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 15:50:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 14:01:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)