พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 08:28:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง “๕๔ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศ และนักวิชาการอาวุโส” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

 
ในช่วงบ่าย ทรงร่วมฟังการวิจัยหัวข้ออาเซียนในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน