พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564 13:39:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการปลูกข้าวในแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์