พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 14:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๙ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 10:40:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางสีจัน วิพาวัน ภริยา เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล 

วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 09:29:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ ๒๔ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔) และคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๕ (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖) เฝ้าฯ ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับหน้าที่ใหม่ กับนำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำ และผู้สนับสนุนการจัดงานของสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก 

ต่อจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 08:58:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจำนวน ๖ คณะ เฝ้าฯ