พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2565 15:47:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอิงค์-อัมกาลัน ลูฟซันเซเรน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาศาสตร์ ประเทศมองโกเลีย และคณะ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในประเทศมองโกเลีย ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2565 14:55:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า" ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร