พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 17:40:00

เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค ครั้งที่ ๑๓  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี