พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2565 18:03:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2565 17:22:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมาเร็ก ลิบชีตซกี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ และในโอกาสนี้ นางอาเลนา ลิบชีตซกา ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2565 10:12:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ซึ่งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดสร้างขึ้น ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ