พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารจิตติมาวิริยวัฒน์" โรงเรียนบ้านขาวัว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
- เสด็จฯ ไปถวายสักการะองค์พระธาตุพนม และทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นบัณฑิตที่ตกค้าง ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงได้ เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ๕ คน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
- ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2565 15:27:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ จำนวน ๓๙๕ คน ณ ห้องประชุมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน 

วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2565 10:02:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เฝ้าฯ ในโอกาสที่จัดประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕  

วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2565 17:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๕ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2565 17:22:00

เสด็จฯไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์บุญเสริม ภู่สาลี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย