พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2565 15:27:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ จำนวน ๓๙๕ คน ณ ห้องประชุมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน