พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 08:48:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส