พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 17:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ครั้งที่ ๑ ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย