พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 13:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก