พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 16:02:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตผลทางการเกษตร ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 15:30:00

ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร "นิทรรศการเซรามิกร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-เกาหลี ๒๐๒๒"  จัดโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเกาหลี ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 08:56:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันที่สอง ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๓๘๕ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน