พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 09:29:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ ๒๔ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔) และคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๕ (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖) เฝ้าฯ ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับหน้าที่ใหม่ กับนำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำ และผู้สนับสนุนการจัดงานของสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก 

ต่อจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 10:40:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางสีจัน วิพาวัน ภริยา เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล 

วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 14:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๙ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2565 15:05:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำคณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

- พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการบริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ
- นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
- นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ "ดิ เอ็ดดิวเคเตอร์ส ไทยแลนด์" (The Educators Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๑ เฝ้าฯ รับพระราชทานวุฒิบัตร พร้อมด้วยเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา 
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2565 15:30:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้าฯ ดังนี้

- นายปิยวัฒน์ เลิศวิทยากำจร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการคำนวณ (การเรียนรู้ของเครื่อง) และไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการคำนวณ (วิทยาการข้อมูล/การเรียนรู้ของเครื่อง) จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ดิอิมพีเรียล กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงาน
- นายปิติพัฒน์ วงศ์สิทธิกานต์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา