พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2565 15:17:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ

วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2565 08:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปชิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา ๒๐๓๐) ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก