พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 17:40:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่