พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 14:11:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 09:09:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)