พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 14:57:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ เรื่อง "รู้คิด รู้ทำ เทคโนโลยีธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะ" ทรงฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "แผนการจัดการน้ำเสีย สำหรับแม่น้ำเพชรบุรี" และทรงฟังรายงานแผนการจัดอบรมหลักสูตรขยายผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่ระดับปริญญาบัตร ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังแปลงนาสาธิต ทรงหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ กข ๔๓  ประทับรถรางพระที่นั่งไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการฯ และทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติและพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลน