พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 15:09:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 08:15:00

เสด็จฯ ไปทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ รวม ๑,๓๓๔ นาย ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก