พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 15:07:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ จำนวน ๑๒ คณะ เฝ้า และเฝ้าฯ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 08:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์" กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก