พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 17:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๐ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 14:55:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 08:50:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "๑๐๘ พันก้าว ครบรอบ ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงประวัติการกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเหตุการณ์สำคัญในช่วง ๑๐๘ ปีที่ผ่านมา ณ โถงกลาง อาคารจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารรัตนวิทยาพัฒน์" ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน