พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 14:28:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง "อาโรคยปณิธาน" ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังหมู่พระวิมาน ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร "ประณีตศิลป์สยาม"