พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีพระราชกิจดังนี้

- ทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ ๓ และทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร