พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนโรงงานยาสูบ ๒ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา