พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่