พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารจิตติมาวิริยวัฒน์" โรงเรียนบ้านขาวัว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
- เสด็จฯ ไปถวายสักการะองค์พระธาตุพนม และทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นบัณฑิตที่ตกค้าง ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงได้ เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ๕ คน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
- ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร