พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา