พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันแรก ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๓๕๒ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

โอกาสนี้ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี