พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2565 17:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๕ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2565 10:02:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เฝ้าฯ ในโอกาสที่จัดประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕