พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562 16:41:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำคณะบุคคลเฝ้าฯ ดังนี้

 
- นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนางสาวฉวีวรรณ ชลศรานนท์ ภรรยา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
 
- นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
 
- นางชิดชนก เครืออุด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒