พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 09:12:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ในการนี้ ทรงดนตรีร่วมกับวงนิสิตปัจจุบันในเพลงโหมโรงจุฬาลงกรณ์ และวงนิสิตเก่าในเพลงอาหนู