พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 09:14:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๕,๔๑๑ คน ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เขตบางนา