พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 15:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน