พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2562 17:27:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร