พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 17:16:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14:14:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนิธิ สถาปิตานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายหนังสือ "Architecture of Lanna" โดยเสด็จพระราชกุศลพระราชอัธยาศัย และหนังสือ "Thailand Glory" เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้จัดทำโครงการนักออกแบบแห่งปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดทำโครงการฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และหนังสือรวบรวมผลงานนักออกแบบแห่งปี โอกาสนี้ ผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบ เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลฯ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 08:39:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๓,๖๑๗ คน ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เขตบางนา