พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 16:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ณ หอชมวิว อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 12:58:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอเกียรติภูมิ และทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 09:00:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน ๖ คน และปริญญาเอก จำนวน ๒ คน ของสถาบันวิทยสิริเมธี และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมพระราชทานทุน "ศรีเมธี" แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ณ อาคารเรียนรวมสถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง