พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2564 14:28:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา