พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 13:04:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)