พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 14:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๙ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)