พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 09:01:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๖ คณะ เฝ้าฯ